20191221_112455
महाराष्ट्र सामाजिक

आदिवासी सेवा संघ, महाराष्ट्र प्रकाशित… *आदिवासी दिनदर्शिका 2020*

आदिवासी सेवा संघ, महाराष्ट्र प्रकाशित…
*आदिवासी दिनदर्शिका 2020*

गणपत वारगडा, संपादक
ADIVASI [News Paper]
[News Channel]
[News Portal]
Mob. 9820254909
————————————


आदिवासी दिनदर्शिका हवी असल्यास संपर्क करा…
सुनिल वारगडा, पनवेल
मो. 9930770809
_(मुख्य कार्यालयीन वितरण)_

लवकरात लवकर आदिवासी दिनदर्शिका या 9820254909 संपर्क क्रमांकावर किंवा जवळच्या ठिकाणी बुक करा….
1) दत्तात्रेय निरगुडा (रायगड जिल्हा)
मो. 9767977637
2) अविनाश मुंढे (पुणे जिल्हा)
मो. 9545443566
3) गंगाराम बांगारा (नवी मुंबई)
मो. 9769533560
4) रामदास शिंगवे (ठाणे जिल्हा)
मो. 9850331735
5) विष्णू साठे (पालघर जिल्हा)
मो. 8308123445
6) आकाश भल्ले (नाशिक जिल्हा)
मो. 9527525909
—————————-

Leave a Reply