20210719_170921
कोकण ताज्या नवी मुंबई रायगड सामाजिक

इतर मागासवर्गीय उद्योजकांना सुवर्णसंधी….. उद्योजकांकरीता शामराव पेजे कोकण इ.मा.व. महामंडळाच्या विविध कर्ज योजना

इतर मागासवर्गीय उद्योजकांना सुवर्णसंधी…..

उद्योजकांकरीता शामराव पेजे कोकण इ.मा.व. महामंडळाच्या विविध कर्ज योजना

अलिबाग/ जिमाका :
राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजातील दुर्बल घटकांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी शासनाने शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास या महामंडळाची स्थापना केली आहे.
समाजातील इतर मागासवर्गीयांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी या महामंडळामार्फत स्वयंरोजगाराच्या विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. छोटे व्यवसायिक व स्वयंरोजगाराकरिता रु.1 लाख ची थेट कर्ज योजना (नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याज नाही) व 20 टक्के बीज भांडवल योजना तसेच ऑनलाईन योजनांमध्ये वैयक्तिक कर्ज योजना परतावा योजना ( रु.10 लक्ष पर्यंत) गट कर्ज व्याज परतावा योजना (रु.10 लक्ष ते 50 लक्ष पर्यंत) या योजनांचा समावेश आहे.
सन 2021-22 या वित्तीय वर्षाकरिताही या विविध कर्ज योजनांचे शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाच्या रायगड जिल्हा कार्यालयास उद्दिष्टय प्राप्त झाले आहे.
थेट कर्ज योजना (भौतिक उद्दिष्ट 120) व 20 टक्के बीज भांडवल योजना-
(भौतिक उद्दिष्ट 59) या योजनांचे अर्ज शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय महामंडळाच्या रायगड जिल्हा कार्यालयात स:शुल्क उपलब्ध आहेत.

रु.1 लक्ष थेट कर्ज योजना –
सिबिल क्रेडिट स्कोर किमान 500 असलेल्या लाभार्थ्यांना हे कर्ज महामंडळातर्फे दिले जाते. कर्ज परत फेडीचा कालावधी 4 वर्षे आहे. अर्जदाराच्या वयाची मर्यादा 18 ते 25 वर्षे आहे. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याज आकारण्यात येणार नाही. मासिक हप्प्ता 2 हजार 85 रुपये आहे.

20 टक्के बीज भांडवल योजना-
कर्जाची उच्चतम मर्यादा रु. 5 लक्ष पर्यंत. कर्ज परतफेडीचा कालावधी 5 वर्षे आहे. अर्जदाराच्या वयाची मर्यादा वय 18 ते 50 वर्षे आहे. बँकेमार्फत लाभार्थ्यांना 75 टक्के कर्ज उपलब्ध केले जाते. यामध्ये लाभार्थ्यांचा सहभाग 5 टक्के, महामंडळाचा सहभाग 20 टक्के, बँकेचा सहभाग 75 टक्के महामंडळाच्या कर्ज रकमेवर व्याजाचा दर 6 टक्के असतो.
या योजनांसाठी पासपोर्ट साईज 2 फोटो, तहसिलदार/नायब तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा मूळ दाखला. (ग्रामीण व शहरी भागासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लक्ष), सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र (इ.मा.व.), दरपत्रक (कोटेशन), प्रकल्प अहवाल, आधारकार्ड, पॅनकार्ड किंवा निवडणूक ओळखपत्र शिधापत्रिकेची झेरॉक्स, सिबिल क्रेडिट रिपोर्ट थेट कर्ज योजनेकरिता (स्कोर किमान 500 असावा), स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे (ग्रामपंचायत/नगरपालिका) व्यवसाय करण्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र, डोमिसाईल किंवा रहिवासी दाखला, आधारकार्ड लिंक केलेल्या पासबुकची झेरॉक्स, वयाच्या पुराव्यासाठी शैक्षणिक अर्हतेचे प्रमाणपत्र/ जन्मतारखेचा दाखला. भाडेकरार किंवा संबंधित जागामालकाचे संमतीपत्र व व्यवसायाच्या जागेचा असेसमेंट उतारा इत्यादी कागदपत्रे लागतात.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (भौतिक उद्दिष्ट 140) व गट कर्ज व्याज परतावा योजना (भौतिक उद्दिष्ट 25) या योजनांकरिता महामंडळाच्या www.msobcfdc.org या संकेतस्थळाला भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येईल.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (रु.10 लक्ष पर्यंत) :-
ही योजना संपूर्णपणे संगणीकृत आहे. या योजनेमध्ये बँकेने रु.10 लाखापर्यंतच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या अर्जदाराने कर्जाचे हप्ते नियमित भरल्यानंतर व्याजाची रक्कम (12 टक्के मर्यादेत) अर्जदाराच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येते. या योजनेचा कालावधी 5 वर्षे असेल. या योजनेसाठी अर्जदाराचे वय 18 ते 50 असावे,अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.8 लक्ष पर्यंत. (सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार), कुटुंबातील एका व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जदाराचे आधार संलग्न बँक खाते असणे अनिवार्य आहे.
महामंडळाच्या www.msobcfdc.org (व्याज परतावा योजना पर्याय) या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने कर्ज अर्ज भरणे आवश्यक आहे. महामंडळाच्या अटी व शर्तीनुसार संगणक संगणकीकृत सशर्त हेतूपत्र (Letter of Intent) दिले जाईल. अर्जदारास याआधारे बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घ्यावे लागेल.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (रु. 10 लक्ष ते 50 लक्ष पर्यंत)-
इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील महामंडळाच्या निकषानुसार विहित केलेल्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेतील उमेदवारांच्या बचतगट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी (कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत), LLP, FPO अशा शासन प्रमाणिकरण प्राप्त संस्थांना बँकेमार्फत स्वयंरोजगार उद्योग उभारणीकरिता जे कर्ज दिले जाईल, त्या कर्ज रकमेवरील व्याज परतावा बँक प्रमाणीकरणानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल.
कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु.8 लक्ष पर्यंत असलेल्या उमेदवारांच्या गटास बँकेकडून रु.10 लक्ष ते रु. 50 लाखापर्यंत मंजूर उद्योग उभारणी करता कर्ज उपलब्ध केले जाईल.
गटातील सदस्यांचे वय 18 ते 45 पर्यंत असावे. गटातील सर्व सदस्यांचा सिबिल क्रेडिट स्कोअर किमान 500 इतका असावा. कर्ज परतफेडीचा कालावधी मंजूर कर्जावर 5 वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जो कमी असेल तो असेल. कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर (जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याजदराच्या आणि रु.15 लाखाच्या मर्यादेत) त्यातील व्याजाची रक्कम त्यांच्या आधार लिंक या खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. महामंडळाच्या www.msobcfdc.org (व्याज परतावा योजना पर्याय) या वेबपोर्टलवर गटाचा ऑनलाईन पद्धतीने कर्ज अर्ज भरणे आवश्यक आहे.


तसेच महामंडळाच्या अटी व शर्तीनुसार संगणकीकृत सशर्त हेतूपत्र (Letter of Intent) दिले जाईल. या गटास या आधारे बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घ्यावे लागेल.
तरी इच्छुक, गरजू व इतर मागासवर्गीय (ओ.बी.सी.) प्रवर्गातील व्यक्तींनी योजनेच्या अधिक माहितीकरिता शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ लिमिटेडचे कार्यालय, श्री राम समर्थ निर्माण संस्था मर्यादित, फ्लॅट क्र. 101 पहिला मजला, चेंढरे, अलिबाग (दू. क्र. 02141-224488) येथे किंवा dmobcalibagraigad@gmail.com या ईमेल पत्त्यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक निशिकांत नार्वेकर यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 − 21 =